%5B%7B%22name%22%3A%22%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%2C%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500214180%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500214181%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.74164161164061%2C%22lon%22%3A20.582294112851308%2C%22id%22%3A1500214181%2C%22officenumber%22%3A%222%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492096920%2C%22towntype%22%3A%22%D0%BF%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%2C%22streetid%22%3A1500152871%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500153716%2C%22buildingnumber%22%3A%2210%D0%91%22%2C%22lat%22%3A54.74164161164061%2C%22lon%22%3A20.582294112851308%7D%2C%7B%22id%22%3A97204099%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22shop%22%3A%22supermarket%22%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%2210%D0%B1%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%2210%D0%B1%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7415983%2C%22lon%22%3A20.5825637%2C%22minlat%22%3A54.7414871%2C%22maxlat%22%3A54.7417094%2C%22minlon%22%3A20.5823766%2C%22maxlon%22%3A20.5827589%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B58894929%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetid%22%3A58894929%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500214180%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B97204099%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500214181%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500214180%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%D0%91%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%BF%22%2C%22lat%22%3A54.74164161164061%2C%22lon%22%3A20.582294112851308%2C%22buildingId%22%3A1500153716%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%D0%B1%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22lat%22%3A54.7415983%2C%22lon%22%3A20.5825637%2C%22buildingId%22%3A97204099%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500214181%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500214180%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%D0%91%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%BF%22%2C%22lat%22%3A54.74164161164061%2C%22lon%22%3A20.582294112851308%2C%22buildingId%22%3A1500153716%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%D0%B1%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22lat%22%3A54.7415983%2C%22lon%22%3A20.5825637%2C%22buildingId%22%3A97204099%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%D0%91%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%BF%22%2C%22lat%22%3A54.74164161164061%2C%22lon%22%3A20.582294112851308%2C%22buildingId%22%3A1500153716%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500214180%2C%22branchId%22%3A1500214181%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500214180%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22highlighted%22%3Atrue%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500176686%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500176687%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.71444537106457%2C%22lon%22%3A20.50430911724868%2C%22id%22%3A1500176687%2C%22officenumber%22%3A%2214%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500176688%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229291633557%22%2C%22lat%22%3A54.71444537106457%2C%22lon%22%3A20.50430911724868%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152904%2C%22streettype%22%3A%22%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22%2C%22id%22%3A1500154533%2C%22buildingnumber%22%3A%2210%22%2C%22lat%22%3A54.71444537106457%2C%22lon%22%3A20.50430911724868%7D%2C%7B%22id%22%3A90442351%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22apartments%22%2C%22building%3Alevels%22%3A%225%22%2C%22roof%3Ashape%22%3A%22hipped%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7145678%2C%22lon%22%3A20.5044544%2C%22minlat%22%3A54.7142646%2C%22maxlat%22%3A54.7148709%2C%22minlon%22%3A20.5039015%2C%22maxlon%22%3A20.5048534%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B256125449%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A256125449%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500176686%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B90442351%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500176687%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500176688%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229291633557%22%2C%22lat%22%3A54.71444537106457%2C%22lon%22%3A20.50430911724868%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500176686%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71444537106457%2C%22lon%22%3A20.50430911724868%2C%22buildingId%22%3A1500154533%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7145678%2C%22lon%22%3A20.5044544%2C%22buildingId%22%3A90442351%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500176687%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500176688%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229291633557%22%2C%22lat%22%3A54.71444537106457%2C%22lon%22%3A20.50430911724868%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500176686%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71444537106457%2C%22lon%22%3A20.50430911724868%2C%22buildingId%22%3A1500154533%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7145678%2C%22lon%22%3A20.5044544%2C%22buildingId%22%3A90442351%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71444537106457%2C%22lon%22%3A20.50430911724868%2C%22buildingId%22%3A1500154533%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500176686%2C%22branchId%22%3A1500176687%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500176686%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%20929-163-3557%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500176688%2C%22highlighted%22%3Atrue%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500192920%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500192921%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.6973154888511%2C%22lon%22%3A20.507188217734285%2C%22id%22%3A1500192921%2C%22officenumber%22%3A%2237%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500192922%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22648196%22%2C%22lat%22%3A54.6973154888511%2C%22lon%22%3A20.507188217734285%7D%2C%7B%22id%22%3A1500192924%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.dom-dendy.ru%22%2C%22lat%22%3A54.6973154888511%2C%22lon%22%3A20.507188217734285%7D%2C%7B%22id%22%3A1500192923%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22domdendy%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.6973154888511%2C%22lon%22%3A20.507188217734285%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152901%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22id%22%3A1500154298%2C%22buildingnumber%22%3A%2233%22%2C%22lat%22%3A54.6973154888511%2C%22lon%22%3A20.507188217734285%7D%2C%7B%22id%22%3A90677063%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6972581%2C%22lon%22%3A20.5073776%2C%22minlat%22%3A54.6971921%2C%22maxlat%22%3A54.6973241%2C%22minlon%22%3A20.5069472%2C%22maxlon%22%3A20.507808%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B49207349%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%22%2C%22streetid%22%3A49207349%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500192920%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C498%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B90677063%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A498%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500192921%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A498%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500192922%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22648196%22%2C%22lat%22%3A54.6973154888511%2C%22lon%22%3A20.507188217734285%7D%2C%7B%22id%22%3A1500192924%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.dom-dendy.ru%22%2C%22lat%22%3A54.6973154888511%2C%22lon%22%3A20.507188217734285%7D%2C%7B%22id%22%3A1500192923%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22domdendy%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.6973154888511%2C%22lon%22%3A20.507188217734285%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500192920%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2233%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.6973154888511%2C%22lon%22%3A20.507188217734285%2C%22buildingId%22%3A1500154298%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6972581%2C%22lon%22%3A20.5073776%2C%22buildingId%22%3A90677063%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500192921%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A498%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500192922%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22648196%22%2C%22lat%22%3A54.6973154888511%2C%22lon%22%3A20.507188217734285%7D%2C%7B%22id%22%3A1500192924%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.dom-dendy.ru%22%2C%22lat%22%3A54.6973154888511%2C%22lon%22%3A20.507188217734285%7D%2C%7B%22id%22%3A1500192923%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22domdendy%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.6973154888511%2C%22lon%22%3A20.507188217734285%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500192920%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2233%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.6973154888511%2C%22lon%22%3A20.507188217734285%2C%22buildingId%22%3A1500154298%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6972581%2C%22lon%22%3A20.5073776%2C%22buildingId%22%3A90677063%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2233%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.6973154888511%2C%22lon%22%3A20.507188217734285%2C%22buildingId%22%3A1500154298%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500192920%2C%22branchId%22%3A1500192921%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500192920%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2064-81-96%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500192922%2C%22highlighted%22%3Atrue%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500219998%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500219999%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.68441516444578%2C%22lon%22%3A20.534088268917245%2C%22id%22%3A1500219999%2C%22officenumber%22%3A%2276%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152890%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22id%22%3A1500154665%2C%22buildingnumber%22%3A%2279%20%D0%BA9%22%2C%22lat%22%3A54.68441516444578%2C%22lon%22%3A20.534088268917245%7D%2C%7B%22id%22%3A259692794%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6843755%2C%22lon%22%3A20.5343773%2C%22minlat%22%3A54.6842948%2C%22maxlat%22%3A54.6844562%2C%22minlon%22%3A20.5343067%2C%22maxlon%22%3A20.534448%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B160725487%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetid%22%3A160725487%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500219998%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B259692794%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500219999%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500219998%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2279%20%D0%BA9%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.68441516444578%2C%22lon%22%3A20.534088268917245%2C%22buildingId%22%3A1500154665%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6843755%2C%22lon%22%3A20.5343773%2C%22buildingId%22%3A259692794%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500219999%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500219998%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2279%20%D0%BA9%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.68441516444578%2C%22lon%22%3A20.534088268917245%2C%22buildingId%22%3A1500154665%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6843755%2C%22lon%22%3A20.5343773%2C%22buildingId%22%3A259692794%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2279%20%D0%BA9%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.68441516444578%2C%22lon%22%3A20.534088268917245%2C%22buildingId%22%3A1500154665%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500219998%2C%22branchId%22%3A1500219999%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20CD%20%D0%B8%20DVD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500219998%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%A3%D0%97-%D0%A5%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500193981%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500193982%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.6935405278145%2C%22lon%22%3A20.501546797750017%2C%22id%22%3A1500193982%2C%22officenumber%22%3A%22%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152854%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500153721%2C%22buildingnumber%22%3A%227%22%2C%22lat%22%3A54.6935405278145%2C%22lon%22%3A20.501546797750017%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500193981%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C498%2C541%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A498%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A541%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500193982%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A498%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A541%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500193981%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%227%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.6935405278145%2C%22lon%22%3A20.501546797750017%2C%22buildingId%22%3A1500153721%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500193982%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A498%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A541%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500193981%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%227%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.6935405278145%2C%22lon%22%3A20.501546797750017%2C%22buildingId%22%3A1500153721%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%227%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.6935405278145%2C%22lon%22%3A20.501546797750017%2C%22buildingId%22%3A1500153721%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500193981%2C%22branchId%22%3A1500193982%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20CD%20%D0%B8%20DVD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500193981%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500192191%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500192192%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.570788710295126%2C%22lon%22%3A20.174533084871985%2C%22id%22%3A1500192192%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1494811555%2C%22townname%22%3A%22%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%22%2C%22streetid%22%3A1500152902%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%22%2C%22id%22%3A1500154881%2C%22buildingnumber%22%3A%2212%2F1%22%2C%22lat%22%3A54.570788710295126%2C%22lon%22%3A20.174533084871985%7D%2C%7B%22id%22%3A141478048%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.5708987%2C%22lon%22%3A20.1744021%2C%22minlat%22%3A54.5708383%2C%22maxlat%22%3A54.570959%2C%22minlon%22%3A20.1742997%2C%22maxlon%22%3A20.1745046%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B172906999%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%22%2C%22streetid%22%3A172906999%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%22%2C%22townid%22%3A173721837%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500192191%2C%22tagRef%22%3A%5B1650029715%2C228%2C510%2C498%2C509%2C541%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B141478048%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A1650029715%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A228%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A498%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A509%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A541%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500192192%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A1650029715%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A228%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A498%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A509%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A541%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500192191%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2212%2F1%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%22%2C%22lat%22%3A54.570788710295126%2C%22lon%22%3A20.174533084871985%2C%22buildingId%22%3A1500154881%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.5708987%2C%22lon%22%3A20.1744021%2C%22buildingId%22%3A141478048%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500192192%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A1650029715%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A228%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A498%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A509%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A541%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500192191%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2212%2F1%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%22%2C%22lat%22%3A54.570788710295126%2C%22lon%22%3A20.174533084871985%2C%22buildingId%22%3A1500154881%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.5708987%2C%22lon%22%3A20.1744021%2C%22buildingId%22%3A141478048%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2212%2F1%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%22%2C%22lat%22%3A54.570788710295126%2C%22lon%22%3A20.174533084871985%2C%22buildingId%22%3A1500154881%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500192191%2C%22branchId%22%3A1500192192%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%98%D0%9F%20%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%9D.%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500192191%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500159121%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500159122%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.73532899713331%2C%22lon%22%3A20.471057977007%2C%22id%22%3A1500159122%2C%22officenumber%22%3A%22%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%202%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152828%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%22%2C%22id%22%3A1500153597%2C%22lat%22%3A54.73532899713331%2C%22lon%22%3A20.471057977007%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500159121%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500159122%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500159121%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.73532899713331%2C%22lon%22%3A20.471057977007%2C%22buildingId%22%3A1500153597%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500159122%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500159121%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.73532899713331%2C%22lon%22%3A20.471057977007%2C%22buildingId%22%3A1500153597%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.73532899713331%2C%22lon%22%3A20.471057977007%2C%22buildingId%22%3A1500153597%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500159121%2C%22branchId%22%3A1500159122%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%98%D0%9F%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1.%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500159121%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500159628%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500159629%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.693537926065666%2C%22lon%22%3A20.501546797750017%2C%22id%22%3A1500159629%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152854%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500153721%2C%22buildingnumber%22%3A%227%22%2C%22lat%22%3A54.693537926065666%2C%22lon%22%3A20.501546797750017%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500159628%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500159629%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500159628%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%227%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.693537926065666%2C%22lon%22%3A20.501546797750017%2C%22buildingId%22%3A1500153721%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500159629%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500159628%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%227%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.693537926065666%2C%22lon%22%3A20.501546797750017%2C%22buildingId%22%3A1500153721%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%227%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.693537926065666%2C%22lon%22%3A20.501546797750017%2C%22buildingId%22%3A1500153721%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500159628%2C%22branchId%22%3A1500159629%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%98%D0%9F%20%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%A2.%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500159628%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500180892%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500180893%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.69385013472906%2C%22lon%22%3A20.50195553120429%2C%22id%22%3A1500180893%2C%22officenumber%22%3A%2214%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152854%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500154122%2C%22buildingnumber%22%3A%227%20%D0%BA1%22%2C%22lat%22%3A54.69385013472906%2C%22lon%22%3A20.50195553120429%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500180892%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500180893%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500180892%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%227%20%D0%BA1%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.69385013472906%2C%22lon%22%3A20.50195553120429%2C%22buildingId%22%3A1500154122%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500180893%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500180892%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%227%20%D0%BA1%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.69385013472906%2C%22lon%22%3A20.50195553120429%2C%22buildingId%22%3A1500154122%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%227%20%D0%BA1%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.69385013472906%2C%22lon%22%3A20.50195553120429%2C%22buildingId%22%3A1500154122%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500180892%2C%22branchId%22%3A1500180893%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%98%D0%9F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500180892%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500220338%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500220339%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.73532899713331%2C%22lon%22%3A20.471057977007%2C%22id%22%3A1500220339%2C%22officenumber%22%3A%22%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%202%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152828%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%22%2C%22id%22%3A1500153597%2C%22lat%22%3A54.73532899713331%2C%22lon%22%3A20.471057977007%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500220338%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500220339%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500220338%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.73532899713331%2C%22lon%22%3A20.471057977007%2C%22buildingId%22%3A1500153597%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500220339%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500220338%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.73532899713331%2C%22lon%22%3A20.471057977007%2C%22buildingId%22%3A1500153597%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.73532899713331%2C%22lon%22%3A20.471057977007%2C%22buildingId%22%3A1500153597%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500220338%2C%22branchId%22%3A1500220339%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%98%D0%9F%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%20%D0%96.%D0%90.%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500220338%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500228519%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500228520%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.6811933434968%2C%22lon%22%3A20.45659510093267%2C%22id%22%3A1500228520%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152862%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500153909%2C%22buildingnumber%22%3A%222%D0%91%20%D0%BA4%22%2C%22lat%22%3A54.6811933434968%2C%22lon%22%3A20.45659510093267%7D%2C%7B%22id%22%3A192079096%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6811495%2C%22lon%22%3A20.4568119%2C%22minlat%22%3A54.6808651%2C%22maxlat%22%3A54.6814338%2C%22minlon%22%3A20.4559997%2C%22maxlon%22%3A20.4576241%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B207276725%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A207276725%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500228519%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B192079096%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500228520%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500228519%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%D0%91%20%D0%BA4%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.6811933434968%2C%22lon%22%3A20.45659510093267%2C%22buildingId%22%3A1500153909%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6811495%2C%22lon%22%3A20.4568119%2C%22buildingId%22%3A192079096%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500228520%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500228519%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%D0%91%20%D0%BA4%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.6811933434968%2C%22lon%22%3A20.45659510093267%2C%22buildingId%22%3A1500153909%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6811495%2C%22lon%22%3A20.4568119%2C%22buildingId%22%3A192079096%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%222%D0%91%20%D0%BA4%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.6811933434968%2C%22lon%22%3A20.45659510093267%2C%22buildingId%22%3A1500153909%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500228519%2C%22branchId%22%3A1500228520%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%98%D0%9F%20%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%A0.%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500228519%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500201400%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500201401%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.68098253688908%2C%22lon%22%3A20.45926534311472%2C%22id%22%3A1500201401%2C%22officenumber%22%3A%2215%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152862%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500155481%2C%22buildingnumber%22%3A%222%D0%91%20%D0%BA15%22%2C%22lat%22%3A54.68098253688908%2C%22lon%22%3A20.45926534311472%7D%2C%7B%22id%22%3A192079089%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6808606%2C%22lon%22%3A20.4595028%2C%22minlat%22%3A54.680741%2C%22maxlat%22%3A54.6809801%2C%22minlon%22%3A20.4593617%2C%22maxlon%22%3A20.4596438%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B91261696%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A91261696%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500201400%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B192079089%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500201401%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500201400%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%D0%91%20%D0%BA15%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.68098253688908%2C%22lon%22%3A20.45926534311472%2C%22buildingId%22%3A1500155481%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6808606%2C%22lon%22%3A20.4595028%2C%22buildingId%22%3A192079089%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500201401%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500201400%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%D0%91%20%D0%BA15%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.68098253688908%2C%22lon%22%3A20.45926534311472%2C%22buildingId%22%3A1500155481%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6808606%2C%22lon%22%3A20.4595028%2C%22buildingId%22%3A192079089%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%222%D0%91%20%D0%BA15%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.68098253688908%2C%22lon%22%3A20.45926534311472%2C%22buildingId%22%3A1500155481%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500201400%2C%22branchId%22%3A1500201401%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%98%D0%9F%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%94.%D0%90.%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500201400%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500180964%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500180965%2C0%5D%2C%5B1500193894%2C0%5D%2C%5B1500229097%2C0%5D%2C%5B1500209550%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.709746170822235%2C%22lon%22%3A20.572807903451007%2C%22id%22%3A1500180965%2C%22officenumber%22%3A%2218%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500153106%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500154336%2C%22buildingnumber%22%3A%2212%22%2C%22lat%22%3A54.709746170822235%2C%22lon%22%3A20.572807903451007%7D%2C%7B%22id%22%3A101161132%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7096862%2C%22lon%22%3A20.5731053%2C%22minlat%22%3A54.7093447%2C%22maxlat%22%3A54.7100277%2C%22minlon%22%3A20.5728903%2C%22maxlon%22%3A20.5733203%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B56221643%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A56221643%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500180964%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B101161132%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.77048150298788%2C%22lon%22%3A20.606173578891415%2C%22id%22%3A1500193894%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500180964%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B103395170%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A103395170%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22addr%3Astreet%22%3A%22%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22addr%3Acountry%22%3A%22RU%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%222%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%2C%22addr%3Acity%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%222%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7708518%2C%22lon%22%3A20.6066863%2C%22minlat%22%3A54.7702639%2C%22maxlat%22%3A54.7714396%2C%22minlon%22%3A20.6061317%2C%22maxlon%22%3A20.6071104%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B103326077%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetid%22%3A103326077%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22townid%22%3A1950322%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.682223937750344%2C%22lon%22%3A20.57298756650783%2C%22id%22%3A1500229097%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500180964%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B136289331%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A136289331%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22shop%22%3A%22supermarket%22%2C%22name%22%3A%22%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%22%2C%22building%3Alevels%22%3A%221%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22addr%3Acountry%22%3A%22RU%22%2C%22addr%3Apostcode%22%3A%22236034%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%22215%22%2C%22opening_hours%22%3A%2209%3A00-23%3A00%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%2C%22addr%3Acity%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%22215%22%2C%22streetname%22%3A%221-%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6822099%2C%22lon%22%3A20.5731918%2C%22minlat%22%3A54.6820584%2C%22maxlat%22%3A54.6823614%2C%22minlon%22%3A20.5728148%2C%22maxlon%22%3A20.5735619%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B65449939%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetid%22%3A65449939%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.740516380560024%2C%22lon%22%3A20.49309365092645%2C%22id%22%3A1500209550%2C%22officenumber%22%3A%222%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%2C%20%20%D0%A2%D0%A6%20%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%22%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500180964%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B129237034%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A129237034%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22shop%22%3A%22supermarket%22%2C%22name%22%3A%22%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%22%2C%22building%3Alevels%22%3A%222%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%221%22%2C%22building%22%3A%22commercial%22%2C%22addr%3Acity%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%7D%2C%22type%22%3A22%2C%22buildingnumber%22%3A%221%22%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.740509%2C%22lon%22%3A20.493305%2C%22minlat%22%3A54.7401448%2C%22maxlat%22%3A54.7408731%2C%22minlon%22%3A20.492676%2C%22maxlon%22%3A20.4939341%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B37993142%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetid%22%3A37993142%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500180965%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500180964%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2212%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.709746170822235%2C%22lon%22%3A20.572807903451007%2C%22buildingId%22%3A1500154336%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7096862%2C%22lon%22%3A20.5731053%2C%22buildingId%22%3A101161132%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500193894%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500180964%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7708518%2C%22lon%22%3A20.6066863%2C%22buildingId%22%3A103395170%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500229097%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500180964%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%22215%22%2C%22streetName%22%3A%221-%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22lat%22%3A54.6822099%2C%22lon%22%3A20.5731918%2C%22buildingId%22%3A136289331%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500209550%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500180964%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%221%22%2C%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22lat%22%3A54.740509%2C%22lon%22%3A20.493305%2C%22buildingId%22%3A129237034%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500180965%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500180964%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2212%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.709746170822235%2C%22lon%22%3A20.572807903451007%2C%22buildingId%22%3A1500154336%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7096862%2C%22lon%22%3A20.5731053%2C%22buildingId%22%3A101161132%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2212%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.709746170822235%2C%22lon%22%3A20.572807903451007%2C%22buildingId%22%3A1500154336%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500180964%2C%22branchId%22%3A1500180965%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20CD%20%D0%B8%20DVD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500180964%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500182795%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500182796%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%2C%22id%22%3A1500182796%2C%22officenumber%22%3A%2218%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500182797%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22999930%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182798%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22770700%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182800%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fclub4106421%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182801%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.pyramida.info%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182799%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22twitter.com%2F%40pyramida_info%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152837%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22id%22%3A1500154485%2C%22buildingnumber%22%3A%2214%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%2C%7B%22id%22%3A99248195%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22apartments%22%2C%22building%3Alevels%22%3A%224%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7194263%2C%22lon%22%3A20.5061642%2C%22minlat%22%3A54.7192952%2C%22maxlat%22%3A54.7195574%2C%22minlon%22%3A20.5057446%2C%22maxlon%22%3A20.5065835%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B290023320%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetid%22%3A290023320%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500182795%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C498%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B99248195%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A498%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500182796%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A498%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500182797%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22999930%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182798%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22770700%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182800%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fclub4106421%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182801%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.pyramida.info%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182799%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22twitter.com%2F%40pyramida_info%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500182795%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2214%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%2C%22buildingId%22%3A1500154485%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7194263%2C%22lon%22%3A20.5061642%2C%22buildingId%22%3A99248195%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500182796%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A498%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500182797%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22999930%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182798%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22770700%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182800%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fclub4106421%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182801%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.pyramida.info%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182799%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22twitter.com%2F%40pyramida_info%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500182795%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2214%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%2C%22buildingId%22%3A1500154485%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7194263%2C%22lon%22%3A20.5061642%2C%22buildingId%22%3A99248195%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2214%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.7195080365825%2C%22lon%22%3A20.50595528000683%2C%22buildingId%22%3A1500154485%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500182795%2C%22branchId%22%3A1500182796%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500182795%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2099-99-30%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500182797%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%A5%D0%B8%D1%82%20%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500158058%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500158059%2C0%5D%2C%5B1500222896%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.67636533616045%2C%22lon%22%3A20.50037898788066%2C%22id%22%3A1500158059%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152843%2C%22streettype%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%22%2C%22id%22%3A1500153643%2C%22buildingnumber%22%3A%222%20%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.67636533616045%2C%22lon%22%3A20.50037898788066%7D%2C%7B%22id%22%3A97233921%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6766451%2C%22lon%22%3A20.500538%2C%22minlat%22%3A54.6762946%2C%22maxlat%22%3A54.6769956%2C%22minlon%22%3A20.4999008%2C%22maxlon%22%3A20.5011753%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B89281798%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%22%2C%22streetid%22%3A89281798%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500158058%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B97233921%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.64946629773071%2C%22lon%22%3A20.33577843258323%2C%22id%22%3A1500222896%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500153194%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500154695%2C%22buildingnumber%22%3A%229%D0%B0%22%2C%22lat%22%3A54.64946629773071%2C%22lon%22%3A20.33577843258323%7D%2C%7B%22id%22%3A116581985%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6494339%2C%22lon%22%3A20.3359265%2C%22minlat%22%3A54.6492586%2C%22maxlat%22%3A54.6496092%2C%22minlon%22%3A20.3353793%2C%22maxlon%22%3A20.3364742%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B107421772%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetname%22%3A%22%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A107421772%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500158058%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B116581985%2C2%5D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500158059%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500158058%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%20%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.67636533616045%2C%22lon%22%3A20.50037898788066%2C%22buildingId%22%3A1500153643%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6766451%2C%22lon%22%3A20.500538%2C%22buildingId%22%3A97233921%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500222896%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500158058%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%229%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.64946629773071%2C%22lon%22%3A20.33577843258323%2C%22buildingId%22%3A1500154695%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22lat%22%3A54.6494339%2C%22lon%22%3A20.3359265%2C%22buildingId%22%3A116581985%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500158059%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500158058%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%20%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.67636533616045%2C%22lon%22%3A20.50037898788066%2C%22buildingId%22%3A1500153643%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6766451%2C%22lon%22%3A20.500538%2C%22buildingId%22%3A97233921%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%222%20%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.67636533616045%2C%22lon%22%3A20.50037898788066%2C%22buildingId%22%3A1500153643%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500158058%2C%22branchId%22%3A1500158059%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%20CD%20%D0%B8%20DVD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500158058%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%A5%D0%B8%D1%82%20%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500224453%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500224454%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.66916780186292%2C%22lon%22%3A20.50129302368225%2C%22id%22%3A1500224454%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152832%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500155186%2C%22buildingnumber%22%3A%2240%D0%B0%20%D0%BA4%22%2C%22lat%22%3A54.66916780186292%2C%22lon%22%3A20.50129302368225%7D%2C%7B%22id%22%3A103526291%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6688489%2C%22lon%22%3A20.5012353%2C%22minlat%22%3A54.6686389%2C%22maxlat%22%3A54.6690589%2C%22minlon%22%3A20.5008261%2C%22maxlon%22%3A20.5016472%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B69221201%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%22%2C%22streetid%22%3A69221201%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500224453%2C%22tagRef%22%3A%5B510%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B103526291%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500224454%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500224453%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2240%D0%B0%20%D0%BA4%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.66916780186292%2C%22lon%22%3A20.50129302368225%2C%22buildingId%22%3A1500155186%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6688489%2C%22lon%22%3A20.5012353%2C%22buildingId%22%3A103526291%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500224454%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500224453%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2240%D0%B0%20%D0%BA4%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.66916780186292%2C%22lon%22%3A20.50129302368225%2C%22buildingId%22%3A1500155186%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6688489%2C%22lon%22%3A20.5012353%2C%22buildingId%22%3A103526291%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2240%D0%B0%20%D0%BA4%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.66916780186292%2C%22lon%22%3A20.50129302368225%2C%22buildingId%22%3A1500155186%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500224453%2C%22branchId%22%3A1500224454%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20CD%20%D0%B8%20DVD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500224453%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%82%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500160932%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500160933%2C0%5D%2C%5B1500192952%2C0%5D%2C%5B1500169717%2C0%5D%2C%5B1500178488%2C0%5D%2C%5B1500178638%2C0%5D%2C%5B1500170984%2C0%5D%2C%5B1500198012%2C0%5D%2C%5B1500199258%2C0%5D%2C%5B1500169272%2C0%5D%2C%5B1500212995%2C0%5D%2C%5B1500201922%2C0%5D%2C%5B1500221721%2C0%5D%2C%5B1500230781%2C0%5D%2C%5B1500187825%2C0%5D%2C%5B1500170217%2C0%5D%2C%5B1500162229%2C0%5D%2C%5B1500190265%2C0%5D%2C%5B1500190342%2C0%5D%2C%5B1500190558%2C0%5D%2C%5B1500190897%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.659799977694206%2C%22lon%22%3A19.910394704517692%2C%22id%22%3A1500160933%2C%22officenumber%22%3A%22%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%20SPAR%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500160935%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22igrushkioptom39.ru%22%2C%22lat%22%3A54.659799977694206%2C%22lon%22%3A19.910394704517692%7D%2C%7B%22id%22%3A1500160936%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fhobbit39%22%2C%22lat%22%3A54.659799977694206%2C%22lon%22%3A19.910394704517692%7D%2C%7B%22id%22%3A1500160934%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22market%40game39.ru%22%2C%22lat%22%3A54.659799977694206%2C%22lon%22%3A19.910394704517692%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1494811545%2C%22townname%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22streetid%22%3A1500152971%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500153859%2C%22buildingnumber%22%3A%222%D0%B0%20%D0%BA2%22%2C%22lat%22%3A54.659799977694206%2C%22lon%22%3A19.910394704517692%7D%2C%7B%22id%22%3A136168386%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6597121%2C%22lon%22%3A19.9104242%2C%22minlat%22%3A54.6595363%2C%22maxlat%22%3A54.6598878%2C%22minlon%22%3A19.9101231%2C%22maxlon%22%3A19.9107252%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B79400261%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%22%2C%22streetid%22%3A79400261%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22townid%22%3A145121023%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B136168386%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A361%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%22%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.73784740438341%2C%22lon%22%3A20.4740022053507%2C%22id%22%3A1500192952%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B150733030%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A150733030%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22shop%22%3A%22mall%22%2C%22name%22%3A%22%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%22%2C%22building%3Alevels%22%3A%221%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%22142%22%2C%22opening_hours%22%3A%22Mo-Su%2000%3A00-02%3A00%2C07%3A00-24%3A00%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%2C%22addr%3Acity%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22operator%22%3A%22%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%22142%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7377984%2C%22lon%22%3A20.4741822%2C%22minlat%22%3A54.7374906%2C%22maxlat%22%3A54.7381061%2C%22minlon%22%3A20.4736772%2C%22maxlon%22%3A20.4746873%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B210722201%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetid%22%3A210722201%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.67239318454695%2C%22lon%22%3A20.50166133294874%2C%22id%22%3A1500169717%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B69227450%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A69227450%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22shop%22%3A%22supermarket%22%2C%22name%22%3A%22%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%221%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%2C%22addr%3Acity%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%221%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6723427%2C%22lon%22%3A20.5019207%2C%22minlat%22%3A54.6719513%2C%22maxlat%22%3A54.6727341%2C%22minlon%22%3A20.5015074%2C%22maxlon%22%3A20.502334%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B69227449%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetid%22%3A69227449%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.67476454874744%2C%22lon%22%3A20.499907372356496%2C%22id%22%3A1500178488%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B97233912%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A97233912%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22shop%22%3A%22supermarket%22%2C%22name%22%3A%22%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22addr%3Apostcode%22%3A%22236011%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%2262%D0%90%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%2C%22addr%3Acity%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%2262%D0%90%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6747345%2C%22lon%22%3A20.5001044%2C%22minlat%22%3A54.6744092%2C%22maxlat%22%3A54.6750597%2C%22minlon%22%3A20.499542%2C%22maxlon%22%3A20.5006668%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B42309713%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetid%22%3A42309713%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.654232410565434%2C%22lon%22%3A19.909970250545943%2C%22id%22%3A1500178638%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500178639%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229521136393%22%2C%22lat%22%3A54.654232410565434%2C%22lon%22%3A19.909970250545943%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B155146083%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A155146083%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%2C%22name%22%3A%22%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%22%2C%22shop%22%3A%22supermarket%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%22%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.654148%2C%22lon%22%3A19.9102462%2C%22minlat%22%3A54.6539201%2C%22maxlat%22%3A54.6543759%2C%22minlon%22%3A19.9097597%2C%22maxlon%22%3A19.9107327%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B241751309%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetname%22%3A%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A241751309%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.95866075837339%2C%22lon%22%3A20.473252112088463%2C%22id%22%3A1500170984%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1494811550%2C%22townname%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%22%2C%22streetid%22%3A1500153092%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500154570%2C%22buildingnumber%22%3A%221%20%D0%BA8%22%2C%22lat%22%3A54.95866075837339%2C%22lon%22%3A20.473252112088463%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.67126862512902%2C%22lon%22%3A20.129329859775098%2C%22id%22%3A1500198012%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1494811548%2C%22townname%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%22%2C%22streetid%22%3A1500152845%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500155384%2C%22buildingnumber%22%3A%2221%D0%B0%22%2C%22lat%22%3A54.67126862512902%2C%22lon%22%3A20.129329859775098%7D%2C%7B%22id%22%3A170925704%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6712205%2C%22lon%22%3A20.1294638%2C%22minlat%22%3A54.6711375%2C%22maxlat%22%3A54.6713035%2C%22minlon%22%3A20.1293282%2C%22maxlon%22%3A20.1295971%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B344612238%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A344612238%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%22%2C%22townid%22%3A1201754%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B170925704%2C2%5D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.738055315395336%2C%22lon%22%3A20.485927340747388%2C%22id%22%3A1500199258%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B155144049%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A155144049%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22shop%22%3A%22mall%22%2C%22name%22%3A%22%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%22%2C%22building%3Alevels%22%3A%222%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%2211%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%2211%22%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7380031%2C%22lon%22%3A20.4860422%2C%22minlat%22%3A54.7376877%2C%22maxlat%22%3A54.7383184%2C%22minlon%22%3A20.4854722%2C%22maxlon%22%3A20.4866556%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B182504778%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetid%22%3A182504778%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.73190589429938%2C%22lon%22%3A20.54069313204373%2C%22id%22%3A1500169272%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500169273%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229506727563%22%2C%22lat%22%3A54.73190589429938%2C%22lon%22%3A20.54069313204373%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152998%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500154163%2C%22buildingnumber%22%3A%2222%22%2C%22lat%22%3A54.73190589429938%2C%22lon%22%3A20.54069313204373%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.77927847007432%2C%22lon%22%3A20.59597994620487%2C%22id%22%3A1500212995%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500212996%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229114581636%22%2C%22lat%22%3A54.77927847007432%2C%22lon%22%3A20.59597994620487%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B103403293%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A103403293%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22addr%3Astreet%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22addr%3Acountry%22%3A%22RU%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%2211%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%2C%22addr%3Acity%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%2211%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7792631%2C%22lon%22%3A20.5956371%2C%22minlat%22%3A54.7791846%2C%22maxlat%22%3A54.7793415%2C%22minlon%22%3A20.5952994%2C%22maxlon%22%3A20.5959749%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B103326061%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetid%22%3A103326061%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22townid%22%3A1950322%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.74353078582058%2C%22lon%22%3A20.504410177718142%2C%22id%22%3A1500201922%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B51351592%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A51351592%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22shop%22%3A%22supermarket%22%2C%22name%22%3A%22%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%22%2C%22addr%3Apostcode%22%3A%22236029%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%22120%22%2C%22opening_hours%22%3A%2207%3A00-02%3A00%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%22120%22%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7434119%2C%22lon%22%3A20.5048033%2C%22minlat%22%3A54.7430669%2C%22maxlat%22%3A54.7437568%2C%22minlon%22%3A20.5036415%2C%22maxlon%22%3A20.5057785%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B41790206%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetid%22%3A41790206%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.85582017669359%2C%22lon%22%3A19.945000055050183%2C%22id%22%3A1500221721%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B131292287%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A131292287%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22addr%3Ahousenumber%22%3A%22102%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%22102%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.8557019%2C%22lon%22%3A19.9450224%2C%22minlat%22%3A54.8554248%2C%22maxlat%22%3A54.8559789%2C%22minlon%22%3A19.9446314%2C%22maxlon%22%3A19.9454134%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B274759526%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetid%22%3A274759526%2C%22towntype%22%3A208518103%2C%22townname%22%3A%22%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%22%2C%22townid%22%3A146185860%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.67638615899369%2C%22lon%22%3A20.137093549618093%2C%22id%22%3A1500230781%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500230782%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229622542476%22%2C%22lat%22%3A54.67638615899369%2C%22lon%22%3A20.137093549618093%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1494811548%2C%22townname%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%22%2C%22streetid%22%3A1500153057%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%22%2C%22id%22%3A1500154101%2C%22buildingnumber%22%3A%228%22%2C%22lat%22%3A54.67638615899369%2C%22lon%22%3A20.137093549618093%7D%2C%7B%22id%22%3A167428336%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6762342%2C%22lon%22%3A20.1377789%2C%22minlat%22%3A54.6761082%2C%22maxlat%22%3A54.6763601%2C%22minlon%22%3A20.1371892%2C%22maxlon%22%3A20.1380605%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B191736248%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A35%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetid%22%3A191736248%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B167428336%2C2%5D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.6818413717386%2C%22lon%22%3A20.4744603461456%2C%22id%22%3A1500187825%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B95927530%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A95927530%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22amenity%22%3A%22marketplace%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%2C%22name%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6818192%2C%22lon%22%3A20.4745889%2C%22minlat%22%3A54.6814967%2C%22maxlat%22%3A54.6821417%2C%22minlon%22%3A20.4742606%2C%22maxlon%22%3A20.4749097%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B315968036%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A315968036%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.76459934200445%2C%22lon%22%3A20.60912903617617%2C%22id%22%3A1500170217%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B291206262%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A291206262%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22shop%22%3A%22supermarket%22%2C%22name%22%3A%22%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%221%D0%B0%22%2C%22building%22%3A%22commercial%22%2C%22addr%3Acity%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22fixme%22%3A%22%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%22%7D%2C%22type%22%3A22%2C%22buildingnumber%22%3A%221%D0%B0%22%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7643596%2C%22lon%22%3A20.6092952%2C%22minlat%22%3A54.7639976%2C%22maxlat%22%3A54.7647216%2C%22minlon%22%3A20.608764%2C%22maxlon%22%3A20.6098263%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B296075515%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetid%22%3A296075515%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.73954964425639%2C%22lon%22%3A20.50452920449329%2C%22id%22%3A1500162229%2C%22officenumber%22%3A%2212%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%22%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B98910144%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A98910144%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22addr%3Astreet%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22addr%3Acountry%22%3A%22RU%22%2C%22amenity%22%3A%22marketplace%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%22195%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%2C%22addr%3Acity%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%22195%22%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7394398%2C%22lon%22%3A20.5048827%2C%22minlat%22%3A54.7391792%2C%22maxlat%22%3A54.7397003%2C%22minlon%22%3A20.5044014%2C%22maxlon%22%3A20.5052875%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B106743312%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetid%22%3A106743312%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.72036605254709%2C%22lon%22%3A20.5091757403004%2C%22id%22%3A1500190265%2C%22officenumber%22%3A%2215%D0%B0%22%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152837%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22id%22%3A1500153606%2C%22buildingnumber%22%3A%2215%22%2C%22lat%22%3A54.72036605254709%2C%22lon%22%3A20.5091757403004%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.72638985096645%2C%22lon%22%3A20.537230126623452%2C%22id%22%3A1500190342%2C%22officenumber%22%3A%2291%D0%B0%22%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B84100052%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A84100052%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22shop%22%3A%22mall%22%2C%22website%22%3A%227cont.ru%22%2C%22name%22%3A%22%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%2291%D0%B0%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%2291%D0%B0%22%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7263931%2C%22lon%22%3A20.536928%2C%22minlat%22%3A54.7261336%2C%22maxlat%22%3A54.7266525%2C%22minlon%22%3A20.5365372%2C%22maxlon%22%3A20.5378088%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B59387369%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetid%22%3A59387369%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.956073443880946%2C%22lon%22%3A20.487335449955246%2C%22id%22%3A1500190558%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B174717157%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A174717157%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%2C%22building%3Alevels%22%3A%223%22%2C%22name%22%3A%22%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%22%2C%22shop%22%3A%22supermarket%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%22%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.9561811%2C%22lon%22%3A20.48751%2C%22minlat%22%3A54.9558526%2C%22maxlat%22%3A54.9565096%2C%22minlon%22%3A20.4869468%2C%22maxlon%22%3A20.4880731%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B288937967%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A288937967%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%22%2C%22townid%22%3A80819153%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.71007645899368%2C%22lon%22%3A20.443639148747454%2C%22id%22%3A1500190897%2C%22officenumber%22%3A%221%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%22%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500190898%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229637384030%22%2C%22lat%22%3A54.71007645899368%2C%22lon%22%3A20.443639148747454%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160932%2C%22tagRef%22%3A%5B510%2C361%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B167296440%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A167296440%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%22%2C%22internet_access%3Afee%22%3A%22no%22%2C%22amenity%22%3A%22restaurant%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%2C%22cuisine%22%3A%22pizza%22%2C%22internet_access%22%3A%22wlan%22%7D%2C%22type%22%3A19%2C%22buildingnumber%22%3A%22%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.71003%2C%22lon%22%3A20.4436737%2C%22minlat%22%3A54.7097838%2C%22maxlat%22%3A54.7102761%2C%22minlon%22%3A20.4428757%2C%22maxlon%22%3A20.4440762%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B360798853%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetname%22%3A%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%22%2C%22streetid%22%3A360798853%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500160933%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A361%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500160935%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22igrushkioptom39.ru%22%2C%22lat%22%3A54.659799977694206%2C%22lon%22%3A19.910394704517692%7D%2C%7B%22id%22%3A1500160936%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fhobbit39%22%2C%22lat%22%3A54.659799977694206%2C%22lon%22%3A19.910394704517692%7D%2C%7B%22id%22%3A1500160934%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22market%40game39.ru%22%2C%22lat%22%3A54.659799977694206%2C%22lon%22%3A19.910394704517692%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%D0%B0%20%D0%BA2%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.659799977694206%2C%22lon%22%3A19.910394704517692%2C%22buildingId%22%3A1500153859%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6597121%2C%22lon%22%3A19.9104242%2C%22buildingId%22%3A136168386%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500192952%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%22142%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7377984%2C%22lon%22%3A20.4741822%2C%22buildingId%22%3A150733030%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500169717%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%221%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22lat%22%3A54.6723427%2C%22lon%22%3A20.5019207%2C%22buildingId%22%3A69227450%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500178488%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2262%D0%90%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22lat%22%3A54.6747345%2C%22lon%22%3A20.5001044%2C%22buildingId%22%3A97233912%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500178638%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500178639%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229521136393%22%2C%22lat%22%3A54.654232410565434%2C%22lon%22%3A19.909970250545943%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%22%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22lat%22%3A54.654148%2C%22lon%22%3A19.9102462%2C%22buildingId%22%3A155146083%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500170984%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%221%20%D0%BA8%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.95866075837339%2C%22lon%22%3A20.473252112088463%2C%22buildingId%22%3A1500154570%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500198012%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2221%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%22%2C%22lat%22%3A54.67126862512902%2C%22lon%22%3A20.129329859775098%2C%22buildingId%22%3A1500155384%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6712205%2C%22lon%22%3A20.1294638%2C%22buildingId%22%3A170925704%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500199258%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2211%22%2C%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22lat%22%3A54.7380031%2C%22lon%22%3A20.4860422%2C%22buildingId%22%3A155144049%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500169272%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500169273%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229506727563%22%2C%22lat%22%3A54.73190589429938%2C%22lon%22%3A20.54069313204373%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.73190589429938%2C%22lon%22%3A20.54069313204373%2C%22buildingId%22%3A1500154163%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500212995%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500212996%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229114581636%22%2C%22lat%22%3A54.77927847007432%2C%22lon%22%3A20.59597994620487%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2211%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7792631%2C%22lon%22%3A20.5956371%2C%22buildingId%22%3A103403293%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500201922%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%22120%22%2C%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22lat%22%3A54.7434119%2C%22lon%22%3A20.5048033%2C%22buildingId%22%3A51351592%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500221721%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%22102%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%22%2C%22townType%22%3A208518103%2C%22lat%22%3A54.8557019%2C%22lon%22%3A19.9450224%2C%22buildingId%22%3A131292287%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500230781%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500230782%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229622542476%22%2C%22lat%22%3A54.67638615899369%2C%22lon%22%3A20.137093549618093%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%228%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%22%2C%22lat%22%3A54.67638615899369%2C%22lon%22%3A20.137093549618093%2C%22buildingId%22%3A1500154101%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A35%2C%22lat%22%3A54.6762342%2C%22lon%22%3A20.1377789%2C%22buildingId%22%3A167428336%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500187825%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22lat%22%3A54.6818192%2C%22lon%22%3A20.4745889%2C%22buildingId%22%3A95927530%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500170217%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%221%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22lat%22%3A54.7643596%2C%22lon%22%3A20.6092952%2C%22buildingId%22%3A291206262%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500162229%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%22195%22%2C%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22lat%22%3A54.7394398%2C%22lon%22%3A20.5048827%2C%22buildingId%22%3A98910144%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500190265%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2215%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.72036605254709%2C%22lon%22%3A20.5091757403004%2C%22buildingId%22%3A1500153606%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500190342%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2291%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22lat%22%3A54.7263931%2C%22lon%22%3A20.536928%2C%22buildingId%22%3A84100052%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500190558%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%22%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.9561811%2C%22lon%22%3A20.48751%2C%22buildingId%22%3A174717157%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500190897%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500190898%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229637384030%22%2C%22lat%22%3A54.71007645899368%2C%22lon%22%3A20.443639148747454%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%22%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22lat%22%3A54.71003%2C%22lon%22%3A20.4436737%2C%22buildingId%22%3A167296440%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500160933%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A510%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A361%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500160935%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22igrushkioptom39.ru%22%2C%22lat%22%3A54.659799977694206%2C%22lon%22%3A19.910394704517692%7D%2C%7B%22id%22%3A1500160936%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fhobbit39%22%2C%22lat%22%3A54.659799977694206%2C%22lon%22%3A19.910394704517692%7D%2C%7B%22id%22%3A1500160934%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22market%40game39.ru%22%2C%22lat%22%3A54.659799977694206%2C%22lon%22%3A19.910394704517692%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160932%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%D0%B0%20%D0%BA2%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.659799977694206%2C%22lon%22%3A19.910394704517692%2C%22buildingId%22%3A1500153859%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6597121%2C%22lon%22%3A19.9104242%2C%22buildingId%22%3A136168386%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%222%D0%B0%20%D0%BA2%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.659799977694206%2C%22lon%22%3A19.910394704517692%2C%22buildingId%22%3A1500153859%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500160932%2C%22branchId%22%3A1500160933%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20CD%20%D0%B8%20DVD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500160932%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%7D%5D %22%5Cn%5Cn%3Ctemplate-config%3E%5Cn%20%20%3Cmasterslave%20width%3D%5C%2260%25%5C%22%3E%3C%2Fmasterslave%3E%5Cn%3C%2Ftemplate-config%3E%5Cn%5Cn%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template%5C%22%20ng-controller%3D%5C%22ru.geo.smart.pane.drag.Controller%20as%20dragController%5C%22%3E%5Cn%20%20%3Csmart-pane-drag%5Cn%20%20%20%20header-class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-header%5C%22%5Cn%20%20%20%20content-class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-content%5C%22%5Cn%20%20%20%20header-click%3D%5C%22dragController.headerClick%5C%22%3E%5Cn%20%20%3C%2Fsmart-pane-drag%3E%5Cn%5Cn%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template%5C%22%5Cn%20%20%20%20ng-controller%3D%5C%22ru.geo.catalog.search.Controller%20as%20controller%5C%22%5Cn%20%20%20%20ng-init%3D%5C%22controller.initTag(%5B%25tag%25%5D%2C%20%5B%25page%25%5D%2C%20%5B%25pageCount%25%5D)%5C%22%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cpayload%20on-load%3D%5C%22controller.init(payload)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%5B%25%23payload%25%5Dorganizations%5B%25%2Fpayload%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fpayload%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cpayload%20on-load%3D%5C%22controller.initTemplate(payload)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%5B%25%23payload%25%5Dtemplate%5B%25%2Fpayload%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fpayload%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cpayload%20on-load%3D%5C%22controller.initJavaScript(payload)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%5B%25%23payload%25%5Djs%5B%25%2Fpayload%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fpayload%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cpayload%20on-load%3D%5C%22controller.initTitle(payload)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%5B%25%23payload%25%5DtagName%5B%25%2Fpayload%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fpayload%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cpayload%20on-load%3D%5C%22controller.initDomain(payload)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%5B%25%23payload%25%5Ddomain%5B%25%2Fpayload%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fpayload%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22card%20catalog-tag-template-card-container%5C%22%20smart-pane-dynamic-scope%20pane-id%3D%5C%22%7B%7B%3A%3Acontroller.pid%7D%7D%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-click%3D%5C%22dragController.headerClick()%5C%22%20class%3D%5C%22card-header%20catalog-tag-template-card-header%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-header-title-block%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-header-title%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ch1%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-header-title-text%5C%22%3E%5B%25tagName%25%5D%3C%2Fh1%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-header-title-page-number%5C%22%20ng-hide%3D%5C%22%3A%3A!controller.isStaticPage%5C%22%3E%20(%D1%81%D1%82%D1%80.%20%5B%25page%25%5D)%3C%2Fspan%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-search-template-header-buttons-container%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20class%3D%5C%22button%20button-fill%20button-raised%20icon-button%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-class%3D'%7B%5C%22filters-visible%5C%22%3A%20isFiltersVisible%7D'%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.toggleFiltersVisibilityAndScrollContent(%24event)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22cp%20cp-filter-tool-black-shape%20filter-icon%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20class%3D%5C%22button%20button-fill%20button-raised%20icon-button%20show-on-map-icon-button%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22%3A%3Acontroller.showOnMapAndSendTurnDownEvent(%24event)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon%20icon-map%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20ng-click%3D%5C%22%3A%3Acontroller.showOnMapAndSendTurnDownEvent(%24event)%5C%22%20class%3D%5C%22button%20button-round%20active%20show-on-map-text-button%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%5C%22button-text%5C%22%3E%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%3C%2Fspan%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22card-content%20catalog-tag-template-card-content%20panel-content%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20infinite-scroll%3D%5C%22controller.organizationsInfiniteScroll()%5C%22%20keep-scroll%20infinite-top-scroll%3D%5C%22controller.organizationsInfiniteTopScroll()%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctop%3E%3C%2Ftop%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cinfinite-scroll-top-loading-block%3E%3C%2Finfinite-scroll-top-loading-block%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-cloak%20ng-if%3D%5C%22controller.isShowFiltersBlock()%5C%22%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-filters%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cgeo-filters%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-filters-container%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-if%3D%5C%22isFiltersVisible%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20filters%3D%5C%22controller.filters%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20columns%3D%5C%222%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fgeo-filters%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%23%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22%3A%3Acontroller.clearFilters()%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-if%3D%5C%22controller.isShowFiltersMessage()%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22catalog-tag-tamplate-filters-message%5C%22%3E%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22list-block%20media-list%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cul%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-repeat%3D%5C%22organization%20in%20controller.prevFiltredOrganizations%5C%22%20keep-scroll-item%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cmustache-template%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20template%3D%5C%22%3A%3Acontroller.organizationTemplate%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20context%3D%5C%22%3A%3Aorganization%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20controller%3D%5C%22%3A%3Acontroller%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fmustache-template%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.isStaticPage%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23organizations%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Corganization-template%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.openCardTap(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'id'%3A%20%5B%25idOrganization%25%5D%2C%20'idProvider'%3A%20%5B%25providerOrganization%25%5D%2C%20%5B%25%23branch.0%25%5D'branchId'%3A%20%5B%25id%25%5D%2C%20'branchProvider'%3A%20%5B%25provider%25%5D%20%5B%25%2Fbranch.0%25%5D%20%7D)%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-mouseover%3D%5C%22controller.hover(%5B%25id%25%5D)%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-mouseleave%3D%5C%22controller.leave(%5B%25id%25%5D)%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20id%3D%5C%22catalog-search-organization-%5B%25id%25%5D%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22item-content%20catalog-tag-template-item-content%20%5B%25%23branch.0.advertisment%25%5Dcatalog-tag-template-card-advertisment%5B%25%2Fbranch.0.advertisment%25%5D%20%5B%25%23highlighted%25%5Dhighlighted%5B%25%2Fhighlighted%25%5D%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22item-inner%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-item-content-title-block%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-location%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23branch.0.advertisment%25%5Dhighlighted%5B%25%2Fbranch.0.advertisment%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23highlighted%25%5Dhighlighted%5B%25%2Fhighlighted%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25href%25%5D%5C%22%20target%3D%5C%22_blank%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.openCard(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'id'%3A%20%5B%25idOrganization%25%5D%2C%20'idProvider'%3A%20%5B%25providerOrganization%25%5D%2C%20'branchId'%3A%20%5B%25branch.0.id%25%5D%2C%20'branchProvider'%3A%20%5B%25branch.0.provider%25%5D%20%7D)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cb%3E%5B%25%23common_trim%25%5D%5B%25name%25%5D%2C%20%5B%25organizationComment%25%5D%5B%25%2Fcommon_trim%25%5D%3C%2Fb%3E%26nbsp%3B%3Ca%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20href%3D%5C%22%23%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22orgnization-comment-bubble%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-cloak%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.haveComments(%5B%25id%25%5D)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%5C%22orgnization-comment-hint%5C%22%3E%7B%7Bcontroller.commentCountOf(%5B%25id%25%5D)%7D%7D%20%7B%7B%5C%22%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2(%D0%BE%D0%B2)%5C%22%7CpluralFormForMessageWithNumber%3Acontroller.commentCountOf(%5B%25id%25%5D)%7D%7D%3C%2Fspan%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fspan%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23branch.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23advertisment%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22item-text%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C0%2C%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-orgnization-rating%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C0%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C1%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C2%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C3%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C4%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23common_htmlToPlainText%25%5D%5B%25%7Bcommentincard%7D%25%5D%5B%25%2Fcommon_htmlToPlainText%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fadvertisment%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%5Eadvertisment%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22item-text%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C0%2C%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-orgnization-rating%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C0%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C1%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C2%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C3%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C4%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23common_trim%25%5D%5B%25%23tag%25%5D%5B%25name%25%5D%2C%20%5B%25%2Ftag%25%5D%5B%25%2Fcommon_trim%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fadvertisment%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fbranch.0%25%5D%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cgeo-news-buttons%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.isButtonsNewsExists(%5B%25id%25%5D)%5C%22%20buttons%3D%5C%22%3A%3Acontroller.newsButtons%5C%22%20id%3D%5C%22%5B%25id%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fgeo-news-buttons%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-photo-text%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-if%3D%5C%22!controller.isOrganizationPhotosVisible%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20ng-cloak%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.havePhoto(%5B%25id%25%5D)%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.showGallery(%5B%25id%25%5D)%5C%22%3E%7B%7B%3A%3Acontroller.photoCountOf(%5B%25id%25%5D)%7D%7D%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-additional-contacts%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23helperData.firstBuilding%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23lat%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23lon%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-additional-contacts-address%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25%23buildingId%25%5D%5B%25%23host%25%5D%5B%25protocol%25%5D%3A%2F%2F%5B%25domain%25%5D.%5B%25host%25%5D%5B%25%2Fhost%25%5D%2Faddress%2Fbuilding%2F%5B%25buildingId%25%5D%5B%25%2FbuildingId%25%5D%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.flyToLatLonAndSendTurnDownEvent(%5B%25lat%25%5D%2C%5B%25lon%25%5D%2C%20%24event)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23common_trimAll%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23streetName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25streetName%25%5D%2C%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25buildingNumber%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FstreetName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%5EstreetName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FstreetName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fcommon_trimAll%25%5D%3C%2Fa%3E%5B%25%23townName%25%5D%3Cspan%3E%20-%20%5B%25%23common_trimAll%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25townType%25%5D.%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25townName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fcommon_trimAll%25%5D%3C%2Fspan%3E%5B%25%2FtownName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Flon%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Flat%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FhelperData.firstBuilding%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23first_phone_contact%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-additional-contacts-phone%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20organization-id%3D%5C%22%5B%25id%25%5D%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20phone-id%3D%5C%22%5B%25first_phone_id%25%5D%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20hidden-contact-phone%3D%5C%22%5B%25first_phone_contact%25%5D%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Chidden-block%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%3E%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%3A%20%3C%2Fspan%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Chidden%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-additional-contacts-phone-span%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23common_cutFromEnd%25%5D2%2C%5B%25first_phone_contact%25%5D%5B%25%2Fcommon_cutFromEnd%25%5D%3C%2Fhidden%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20style%3D%5C%22display%3A%20none%5C%22%20href%3D%5C%22javascript%3A%20void%200%3B%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-additional-contacts-phone-more%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.openCard(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'id'%3A%20%5B%25idOrganization%25%5D%2C%20'idProvider'%3A%20%5B%25providerOrganization%25%5D%2C%20'branchId'%3A%20%5B%25branch.0.id%25%5D%2C%20'branchProvider'%3A%20%5B%25branch.0.provider%25%5D%20%7D)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%B5%D1%89%D1%91%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fhidden-block%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25href%25%5D%5C%22%20class%3D%5C%22catalog-tag-icon-more%20button-more%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22showHidden()%5C%22%3E%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Ffirst_phone_contact%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-if%3D%5C%22controller.isOrganizationPhotosVisible%5C%22%20class%3D%5C%22item-media%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-photo%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-cloak%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.havePhoto(%5B%25id%25%5D)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-style%3D%5C%22%7B'background-image'%3A'url(%7B%7B%3A%3Acontroller.photoOf(%5B%25id%25%5D)%7D%7D)'%7D%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.showGallery(%5B%25id%25%5D)%5C%22%3E%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20ng-bind%3D%5C%22%3A%3Acontroller.photoCountOf(%5B%25id%25%5D)%5C%22%20class%3D%5C%22badge%5C%22%3E%3C%2Fspan%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Forganization-template%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Forganizations%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-repeat%3D%5C%22organization%20in%20controller.filtredOrganizations%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cmustache-template%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20template%3D%5C%22%3A%3Acontroller.organizationTemplate%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20context%3D%5C%22%3A%3Aorganization%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20controller%3D%5C%22%3A%3Acontroller%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fmustache-template%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23pages.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%20class%3D%5C%22item-content%20catalog-tag-template-pagination%5C%22%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.isStaticPage%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22item-inner%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cul%20class%3D%5C%22pagination%5C%22%20style%3D%5C%22padding-left%3A%200%3B%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23prevPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25url%25%5D%5C%22%20ng-click%3D%5C%22controller.openTag(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'tag'%3A%20%5B%25tag%25%5D%2C%20'page'%3A%20%5B%25page%25%5D%20%7D)%5C%22%3E%C2%AB%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FprevPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%5EprevPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%20class%3D%5C%22disabled%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%23%5C%22%3E%C2%AB%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FprevPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fpages.0%25%5D%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23pages%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23active%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%20class%3D%5C%22active%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Factive%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%5Eactive%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Factive%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25url%25%5D%5C%22%20ng-click%3D%5C%22controller.openTag(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'tag'%3A%20%5B%25tag%25%5D%2C%20'page'%3A%20%5B%25page%25%5D%20%7D)%5C%22%3E%5B%25%23url%25%5D%5B%25title%25%5D%5B%25%2Furl%25%5D%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fpages%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23pages.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23nextPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25url%25%5D%5C%22%20ng-click%3D%5C%22controller.openTag(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'tag'%3A%20%5B%25tag%25%5D%2C%20'page'%3A%20%5B%25page%25%5D%20%7D)%5C%22%3E%C2%BB%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FnextPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%5EnextPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%20class%3D%5C%22disabled%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%23%5C%22%3E%C2%BB%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FnextPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ful%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fpages.0%25%5D%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ful%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cinfinite-scroll-loading-block%3E%3C%2Finfinite-scroll-loading-block%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23sameTags.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-same-tags-container%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22same-tag-title%5C%22%3E%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%3Cb%3E%5B%25tagName%25%5D%5B%25%23townPreposition%25%5D%20%D0%B2%20%5B%25townPreposition%25%5D%5B%25%2FtownPreposition%25%5D%3C%2Fb%3E%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%82%3A%3C%2Fdiv%3E%5B%25%23sameTags%25%5D%3Cdiv%20class%3D%5C%22same-tag%5C%22%20ng-click%3D%5C%22controller.openTag(%7B%20tag%3A%20%5B%25id%25%5D%2C%20page%3A%201%7D)%5C%22%3E%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25%23host%25%5D%5B%25protocol%25%5D%3A%2F%2F%5B%25domain%25%5D.%5B%25host%25%5D%5B%25%2Fhost%25%5D%2Fcatalog%2Ftag%2F%5B%25id%25%5D%5C%22%3E%5B%25name%25%5D%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%5B%25%2FsameTags%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FsameTags.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%5B%25%23tag%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-tag-description%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C!--%23%20include%20virtual%3D%5C%22%2Fapi%2Fgettagdescription%2Findex.php%3Fhost%3D%5B%25server%25%5D%26uri%3D%2Fcatalog%2Ftag%2F%5B%25tag%25%5D%5C%22%20--%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%5B%25%2Ftag%25%5D%5Cn%5Cn%20%20%20%20%5B%25%23validatedKeywords.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-keywords-container%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cb%3E%5B%25tagName%25%5D%5B%25%23townPreposition%25%5D%20%D0%B2%20%5B%25townPreposition%25%5D%5B%25%2FtownPreposition%25%5D%3C%2Fb%3E%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%3A%5B%25%23validatedKeywords%25%5D%20%3Cstrong%3E%5B%25.%25%5D%3C%2Fstrong%3E%5B%25%2FvalidatedKeywords%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%5B%25%2FvalidatedKeywords.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%5B%25%23branchId%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3Cfooter%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-footer%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C!--%23include%20virtual%3D%5C%22%2Fxwidgets%2Fportallayout%2Ffooter%3FbranchId%3D%5B%25branchId%25%5D%26page%3Dcatalog%252Ffooter%5C%22--%3E%5Cn%20%20%20%20%3C%2Ffooter%3E%5Cn%20%20%20%20%5B%25%2FbranchId%25%5D%5Cn%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%22 %22%5Cn(function()%7Bvar%20t%2Cn%2Co%2Ci%2Ce%2Ca%2Cr%2Cs%2Ch%3Be%3Dfunction(t)%7Bvar%20n%2Co%2Ci%2Ce%2Ca%3Ba%3D%5B%5D%3Bfor(i%3D0%2Ce%3Dt.length%3Bi%3Ce%3Bi%2B%2B)%7Bo%3Dt%5Bi%5D%3Bo.provider%7C%7C(o.provider%3D0)%3Ba.push(function()%7Bvar%20t%2Ci%2Ce%2Ca%3Be%3Do.branch%3Ba%3D%5B%5D%3Bfor(t%3D0%2Ci%3De.length%3Bt%3Ci%3Bt%2B%2B)%7Bn%3De%5Bt%5D%3Ba.push(n.provider%7C%7C(n.provider%3D0))%7Dreturn%20a%7D())%7Dreturn%20a%7D%3Bn%3Dfunction(t%2Cn)%7Bvar%20o%2Ci%2Ce%2Ca%2Cr%2Cs%2Ch%2Cu%2Cg%3Bg%3D%5B%5D%3Bfor(r%3D0%2Cs%3Dt.length%3Br%3Cs%3Br%2B%2B)%7Ba%3Dt%5Br%5D%3Bi%3D(h%3Da.branch)!%3Dnull%3Fh%5B0%5D%3Avoid%200%3Be%3Di!%3Dnull%3F(u%3Di.contact)!%3Dnull%3Fu%5B0%5D%3Avoid%200%3Avoid%200%3Bif(e%3D%3Dnull)%7Bcontinue%7Do%3De.dtype%3Bif(!(o%3D%3D%3D%5C%22PSTNPhoneContact%5C%22%7C%7Co%3D%3D%3D%5C%22MobilePhoneContact%5C%22%7C%7Co%3D%3D%3D%5C%22FaxContact%5C%22))%7Bcontinue%7Da.first_phone_contact%3Dn.contact_humanized(e.dtype%2Ca.country_phonecode%2Ca.town_phonecode%2Ci.country_phonecode%2Ci.town_phonecode%2Ce.value%2Ce.mask_regex%2Ce.mask_replacement)%3Bg.push(a.first_phone_id%3De.id)%7Dreturn%20g%7D%3Bo%3Dfunction(t)%7Bvar%20n%2Co%2Ci%2Ce%2Ca%3Bi%3Dt.page%2Ce%3Dt.pageCount%2Ca%3Dt.tag%3Bif(!(i!%3Dnull%26%26e!%3Dnull%26%26a!%3Dnull%26%26e%3E1))%7Breturn%7Dt.pages%3Dfunction()%7Bvar%20t%2Ci%2Cr%3Br%3D%5B%5D%3Bfor(n%3Dt%3D0%2Ci%3De-1%3B0%3C%3Di%3Ft%3C%3Di%3At%3E%3Di%3Bn%3D0%3C%3Di%3F%2B%2Bt%3A--t)%7Bo%3Dn%2B1%7C0%3Br.push(%7Burl%3A%5C%22%2Fcatalog%2Ftag%2F%5C%22%2Ba%2B%5C%22%2Fpage%2F%5C%22%2Bo%2B%5C%22%2F%5C%22%2Ctitle%3Ao%2Cpage%3Ao%7D)%7Dreturn%20r%7D()%3Bif(t.page%3E%3D2)%7Bt.prevPage%3Dt.pages%5Bt.page-2%5D%7Dif(t.page%3Ct.pages.length)%7Bt.nextPage%3Dt.pages%5Bt.page%5D%7Dreturn%20t.pages%5Bt.page-1%5D.active%3Dtrue%7D%3Bi%3Dfunction(t%2Cn)%7Bvar%20o%2Ci%2Ce%2Ca%3Bif(n%3E1)%7Breturn%7Da%3D%5B%5D%3Bfor(o%3Di%3D0%3Bi%3C%3D2%3Bo%3D%2B%2Bi)%7Ba.push((e%3Dt%5Bo%5D)!%3Dnull%3Fe.highlighted%3Dtrue%3Avoid%200)%7Dreturn%20a%7D%3Bt%3Dfunction(t%2Cn%2Co)%7Bvar%20i%2Ce%2Ca%2Cr%3Bif(t%3D%3Dnull)%7Breturn%7Dr%3D%5B%5D%3Bfor(e%3D0%2Ca%3Dt.length%3Be%3Ca%3Be%2B%2B)%7Bi%3Dt%5Be%5D%3Bi.host%3Do%3Br.push(i.domain%3Dn)%7Dreturn%20r%7D%3Bif(this.organizations%3D%3Dnull)%7Bthis.organizations%3D%5B%5D%7Dh%3Dthis.organizations%3Bfor(r%3D0%2Cs%3Dh.length%3Br%3Cs%3Br%2B%2B)%7Ba%3Dh%5Br%5D%3Bthis.organization_doAllGood(a%2Cthis.protocol%2Cthis.server)%3Ba.protocol%3Dthis.protocol%7Dt(this.organizations%2Cthis.domain%2Cthis.host)%3Bt(this.sameTags%2Cthis.domain%2Cthis.host)%3Be(this.organizations)%3Bn(this.organizations%2Cthis)%3Bi(this.organizations%2Cthis.page)%3Bo(this)%3Bthis.staticOrganizationsCount%3Dthis.organizations.length%7D)%3B%5Cn%22 %22CD%2C%20DVD%2C%20Blu-ray%22 %22%22

CD, DVD, Blu-ray

(стр. 1)
CD, DVD, Blu-ray в Калининграде находят по словам: аудиокассеты аудиокниги болванки видеокассеты видео кассеты видеопродукция видеопрокат диски Компакт-диски компьютерные игры прокат видео прокат видеофильмов